X Deze site gebruikt cookies om informatie op te slaan op je computer. Door deze site te gebruiken accepteer je de voorwaarden en privacy beleid. Ik ga akkoord

Kras een Tas actievoorwaarden

Actievoorwaarden Kras een Tas actie

Deze Kras en Win actie wordt georganiseerd door:

Wieger Ketellapper

Streek 71

8464 NE Sintjohannesga

Nederland

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “KRAS EEN TAS?, hierna te noemen “actie?.

1. Algemeen

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.

2.Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

2. Hoe en tot wanneer kun je een Quick tas winnen?

1. Deze actie loopt vanaf 29 augustus 2012 en zolang de voorraad strekt.

2. Je kunt deelnemen aan de actie door 1 winnende kraskaart in te leveren bij het verkooppunt van de Snelle Jelle. Dit verkooppunt zal de gewonnen tas vervolgens direct aan je verstrekken.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst van jouw kraskaartje.

2. Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit nadrukkelijk door Wieger Ketellapper is geaccepteerd.

4 Garantie/ aansprakelijkheid

1. Indien door Wieger Ketellapper geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Wieger Ketellapper jegens jou beperkt tot het vervangen of herstellen van het product. Hierbij heeft Wieger Ketellapper het recht alle kosten voor reparatie of vervanging in rekening te brengen.

2. De aansprakelijkheid van Wieger Ketellapper voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de aankoopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jezelf, in welk geval Wieger Ketellapper nooit aansprakelijk kan zijn voor welke schade dan ook.

3. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wieger Ketellapper of haar ondergeschikten.

5 Diversen

1. Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2. Wieger Ketellapper is gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst met jou door een enkele kennisgeving aan jou aan een derde over te dragen.

3. Indien en voorzover enige bepaling van de Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wieger Ketellapper zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

6 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde door Wieger Ketellapper aangepast worden. Wieger ketellapper adviseert daarom de Voorwaarden regelmatig te bekijken.